Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

12 stycznia 2024 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji następujących projektów uchwał Rady Miasta Puławy: w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2024 roku do godz. 10.00 organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektów uchwał do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl

Załączniki do artykułu