Deklaracja dostępności serwisu Nie -Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Nie -Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Nie -Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-05-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie udc.

Wyłączenia:

część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać transkrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie udc, większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie udc, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności, większość tabel jest zbudowana prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu mogą te tabele odczytywać niepoprawnie, na stronie mogą być opublikowane dokumenty, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b udc (wyłączenie spod regulacji ustawy treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony). W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@um.pulawy.pl . Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wolska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 6002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rada Miasta Puławy

Adres organu odwoławczego: ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: radamiasta@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 814586022

Dostępność architektoniczna

Urzędu Miasta w Puławach zlokalizowany jest przy:

 • ul. Lubelska 5 - główny budynek
 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

1. ul. Lubelska 5 - główny budynek

Uwaga! Ze względu na systuację epidemiologiczną wejście dla interesantów urzędu przewidziano od strony Sądu Rejonowego.

Ze względu na stan epidemii ilość osób korzystających z obsługi jest ograniczona do jednej osoby przy jednym stanowisku.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk znajdujących się w sali obsługi na parterze budynku.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Sprawy są załatwiane :

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 - Przerwa dezynfekcyjna od godz.11:15  do godz. 11:45,
we wtorki w godzinach 8:30-15:30 (przerwa dezynfekcyjna od godz. 11:45  do godz.  12:15).

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem urzędu od strony ul. Lubelskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Z boku budynku od strony Placu Chopina wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

2. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

Wejście dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego jest od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli  osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy urzędzie korzystają z holu  i w szczególnych przypadkach z Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Sprawy są załatwiane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00,  we wtorki w godzinach 8:00-16.00 (przerwa dezynfekcyjna 15.00 – 15.30).

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem od strony ul. Centralnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (na parterze w pokoju nr 1) funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego PJM  (Polski Język Migowy).
 • Osoby z wadami słuchu, które mają problemy z porozumiewaniem się  językiem innym niż migowy, mogą z niego skorzystać załatwiając sprawę w urzędzie. Każda osoba jest w stanie skorzystać z tego systemu bez wcześniejszego zgłaszania i infomowania urzędu, pomaga w tym pracownik Urzędu Miasta, który za pomocą video-terminala łączy się z tłumaczem języka migowego. Rozpoczyna w ten sposób wideokonferencję, która pozwala na jednoczesne skomunikowanie się trzech osób – osoby niesłyszącej, pracownika urzędu oraz tłumacza języka migowego. Osoba głuchoniema przedstawia tłumaczowi temat rozmowy. Tłumacz na bieżąco informuje urzędnika o tym co osoba głuchoniema ma do przekazania. 
 • Informujemy, że w Urzędzie Miasta Puławy  ul. Lubelska 5 dostępne są 4 stanowiska wyposażone w  pętlę indukcyjną.
 • Informujemy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83  dostępne jest stanowisko wyposażone w  pętlę indukcyjną.
 • Do budynku Urzędu  Miasta Puławy oraz Urzędu Stanu Cywilnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem (nie ma obowiązku zakładania kagańca oraz prowadzenia psa na smyczy).
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta Puławy, obok klatki schodowej.

Inne informacje i oświadczenia

 

 

kontakt z urzędem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 6001 lub numerem 81 458 6002 lub numerem 81 458 6003
 • mailowy: e-mail: um@um.pulawy.pl
 • listowny na adres: Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
 • faksem na numer :  81 458 6199
 • poprzez ePUAP  na adres skrytki ePUAP: /UM_Pulawy/skrytka

Koordynatorzy dostępności  :

 • Koordynator ds. dostępności informacyjnej: Sylwia Skwara  tel. 81 458 61 82 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 
 • Koordnator ds. dostepności architektonicznej: Anna Nieleszczuk   tel. 81 458 61 10 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 
 • Koordynator ds. dostepności cyfrowej: Mariusz Niedbalski  tel. 81 458 60 66 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl