Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/209/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2023 roku oraz w zarządzeniu nr A/210/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2023 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 12 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) pomoc społeczna – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/211/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2023 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 13 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

3) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/212/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2023 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 13 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/214/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 listopada 2023 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 12 grudnia 2023 roku o godz. 14.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Załączniki do artykułu