Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: XXXIII Biegi Niepodległości.

Załączniki do artykułu