Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na XLIV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLII sesji Rady Miasta Puławy z 24 lutego 2022 r. i XLIII sesji Rady Miasta Puławy z 10 marca 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2022- 2026.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu partnerskiemu Bojarka na Ukrainie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy do realizacji remontu cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2022 rok”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 dla miasta Puławy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego Miasta Puławy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Puławach i nadania jej statutu.
 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 14.02.2022 r. do  18.03.2022 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

                                                                                                                                                       Przewodnicząca
                                                                                                                                                    Rady Miasta Puławy
                                                                                                                                                     (-) Bożena Krygier