Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie MOF Miasta Puławy

Foto: Urząd Miasta Puławy,

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXXIV/4439/2017 wybrał do dofinansowania projekt partnerski Miasta Puławy, Gminy Końskowola i Gminy Żyrzyn pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”

logapleulub(1).png

Okres realizacji projektu: 29 kwietnia 2016 r. – 31 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 17 365 928,48 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 13 847 221,43 zł

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXXIV/4439/2017 wybrał do dofinansowania projekt partnerski Miasta Puławy, Gminy Końskowola i Gminy Żyrzyn pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy” złożony w konkursie nr RPLU.13.02.00-IŻ.00-06-001/16 w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie ww. projektu pomiędzy Miastem Puławy (działającym jako lider partnerstwa), a Województwem Lubelskim.

Celem przedmiotowego projektu jest upowszechnienie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych osobom doznającym przemocy, osobom w kryzysie, osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz dzieciom i młodzieży na terenie gmin Miasto Puławy, Końskowola i Żyrzyn poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia. Pośrednio celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu poprzez dzienne wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych i umożliwienie powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osobom sprawującym nad nimi opiekę.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez Miasto Puławy (lidera) oraz Gminę Końskowola i Gminę Żyrzyn (partnerów). Szczegółowe zasady współpracy oraz podział zadań pomiędzy partnerami określa umowa partnerska zawarta w dniu 19 sierpnia 2016 roku.

Zakres rzeczowy projektu w podziale na partnerów:

Miasto Puławy:

Przedmiotem części projektu realizowanej przez Miasto Puławy jest rozbudowa i przebudowa dawnego budynku oświatowego położonego przy ul. H. Kołłątaja 64 w Puławach i dostosowanie go wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia funkcji ośrodka wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie.  W ramach projektu planuje się wykonanie robót ogólnobudowlanych (w zakresie architektury i konstrukcji) oraz prac remontowych związanych z instalacją elektryczną, sanitarną i teletechniczną. Ponadto w wyniku realizacji projektu cały budynek poddany zostanie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w odpowiedni sprzęt i meble. W zmodernizowanym budynku planuje się uruchomienie dwóch ośrodków wsparcia: centrum aktywności seniora i punktu wsparcia osób w kryzysie.

Gmina Końskowola:

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Końskowola polega na utworzeniu placówki wsparcia dziennego dla osób starszych i dzieci w wieku szkolnym. Do godz. 15:00 w placówce będzie świadczona pomoc seniorom, którzy nie wymagają całodobowej opieki, lecz ze względu na swoje problemy potrzebują asysty w codziennym funkcjonowania. Osobom tym placówka będzie oferować m.in. specjalistyczną opiekę, wyżywienie, rehabilitację, zajęcia kulturalno-edukacyjne oraz terapie zajęciowe. Po godz. 15:00 ośrodek będzie przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 6 - 16 lat, które będą miały możliwość odrabiania lekcji pod okiem wykwalifikowanej kadry oraz wzięcia udziału w ciekawych warsztatach rozwijających ich zainteresowania i pasje. W ośrodku oferowane będą następujące formy spędzania czasu: warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, warsztaty wokalne, filmowe, interaktywne, dziennikarskie, naukowe, szachowe i astronomiczne. Najmłodszym uczestnikom, którzy będą tego potrzebować, zaoferuje się również pomoc logopedy, psychologa czy pedagoga.

Gmina Żyrzyn:

W ramach projektu gmina Żyrzyn planuje realizację dwóch inwestycji. Pierwsza z nich będzie dotyczyć zmiany sposobu użytkowania budynków oświatowych na dom pomocy społecznej w miejscowości Żyrzyn. Ośrodek ten będzie się składał z części mieszkalnej, w której świadczone będą usług bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób w podeszłym wieku, oraz zaplecza rehabilitacyjnego, żywieniowego i mieszkań chronionych umożliwiających osobom starszym samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego. Natomiast przedmiotem drugiej inwestycji będzie wykonanie przebudowy i modernizacji budynku dawnej szkoły dla potrzeb utworzenia świetlicy środowiskowej. Nowoutworzona świetlica będzie ośrodkiem wspierającym lokalną społeczność w różnym wieku od najmłodszych po osoby starsze. Głównym celem świetlicy będzie aktywizacja i integrowanie społeczności lokalnej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.