Cyfrowe Puławy

Cyfrowe Puławy
Foto: canva.com, Cyfrowe Puławy

13 lipca 2018 r. podpisało umowę z Fundacją e-Prosperity na dofinansowanie projektu p.n.: „Cyfrowe Puławy”

Projekt bez tytułu(124).jpg

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN

 

Miasto Puławy dn. 13 lipca 2018 r. podpisało umowę z Fundacją e-Prosperity na dofinansowanie projektu p.n.: „Cyfrowe Puławy” Projekt w 100% jest finansowany z grantu otrzymanego w ramach realizowanego przez Fundację e-Prosperity projektu p.n.: „W sieci bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, która przeprowadzi nabory uczestników oraz szkolenia w ramach projektu.

Celem projektu „Cyfrowe Puławy” jest aktywizacja i podniesienie umiejętności korzystania z Internetu, w tym e- usług publicznych 270 osób fizycznych w wieku 25+ zamieszkujących teren gminy Miasto Puławy, poprzez realizację działań przyczyniających się do zwiększenia stopnia korzystania z Internetu służących poprawie jakości i poziomu życia tych osób, w tym promowania nowych rozwiązań do uczenia się przez całe życie, dla zachowania własnej aktywności. Projekt polega na zakupie sprzętu teleinformatycznego (26 szt.), który zostanie wykorzystywany na potrzeby zajęć organizowanych w formie szkoleń grupowych (23 grupy dwunastoosobowe). Każda grupa odbędzie szkolenia w wymiarze 32 godz. lekcyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.