Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych umiejscowionych wzdłuż ul. gen. Fieldorfa „Nila” w Puławach

Foto: Zasoby UM Puławy,

Miasto Puławy dn. 24 listopada 2009 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych umiejscowionych wzdłuż ul. gen. Fieldorfa „Nila” w Puławach"

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: sierpień 2008 - grudzień 2009

Całkowita wartość projektu: 2 260 496,74 PLN

Wartość dofinansowania: 1 674 604,56 PLN

 

Miasto Puławy dn. 24 listopada 2009 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych umiejscowionych wzdłuż ul. gen. Fieldorfa „Nila” w Puławach" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegomach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1: Tworzenie terenów inwestycyjnych.

 
Istotą Projektu było uzbrojenie i zapewnienie dostępu do 5-u działek o łącznej powierzchni
3,98 ha, zlokalizowanych na terenach po byłej Jednostce Wojskowej w Puławach poprzez budowę odcinka ul. gen. Fieldorfa „Nila” wraz z uzbrojeniem, infrastrukturą towarzyszącą i wjazdami do tych działek. Inwestycja jest ostatnim elementem zapewniającym kompleksowe uzbrojenie terenów powojskowych w Puławach.

W wyniku realizacji Projektu wybudowano:

- jezdnię o długości 336,37 m,
- 75 nowych miejsc parkingowych,
- wjazdy do posesji o powierzchni 436 m²,
- sieć energetyczną o długości 451 m,
- sieć wodociągową o długości 334 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 274,8 m,
- sieć kanalizacji deszczowej o długości 459,5 m.
 
W wyniku realizacji Projektu zaspokojone zostały potrzeby inwestorów poszukujących atrakcyjnych terenów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nastąpiła poprawa estetyki obszaru po byłej Jednostce Wojskowej w Puławach.
 
PROMOCJA PROJEKTU:

Film promocyjny

Rozmowa radiowa

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:  http://www.rpo.lubelskie.pl/