Rekrutacja do klas pierwszych

Zdjęcie przedstawia dwoje dzieci.
Foto: Źródło: Pixabay, Zdjęcie przedstawia dwoje dzieci.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z pózn. zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2022 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2016 roku), jednak pod warunkiem:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2021/2022),albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców. Zachęcamy rodziców do dokonywania zgłoszeń w terminie od 28 lutego do 25 marca 2022r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony został Zarządzeniem Nr A/25/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 stycznia 2022 r.

Lp.        

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28 lutego

do 25 marca

2022 r.

od 30 maja

do 13 czerwca

2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28 marca

do 4 kwietnia

2022 r.

od 14 do 20

czerwca 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

5 kwietnia 2022 r.

 

 

21 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w formie pisemnego oświadczenia.

od 6 do 22

kwietnia 2022 r.

od 22 do 28

czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia 2022 r.

29 czerwca 2022 r.

6.

Procedura odwoławcza:

  1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
  2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 26 kwietnia

 2022 r.

od 30 czerwca

2022 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXV/325/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

  1.  

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

15

  1.  

Kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły.

10

  1.  

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

  1.  

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców  w zapewnieniu należytej opieki.

3

  1.  

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania                   

25

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA!

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU!

Komplet dokumentów jest do pobrania w szkole.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie o rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Załączniki do artykułu