Zaproszenie na LXX sesję Rady Miasta Puławy

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXIX z 29 lutego 2024 r.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego Komendy Powiatowej Policji w Puławach za 2023 r., informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Gminy Miasto Puławy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r. oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Puławy za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 – 2028 dla miasta Puławy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego miasta Puławy na rzecz wsparcia seniorów 60+.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2024 rok”.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 15.01.2024 r. do 16.02.2024 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier