Nowy dodatek osłonowy: informacja

Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy. Realizacją procedur zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym*.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek można złożyć w okresie od  stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

  • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP  na adres

                                                  mops_pulawy/SkrytkaESP                            

  • tradycyjnie wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ul. Leśna 17  lub w punkcie obsługi klienta  czynnym w godzinach od 8:30 do 14.30.

  Dodatkowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu

81 458 69 84.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w punkcie wskazanych powyżej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynoszą:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub
paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone
dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

*Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).