Zapytanie ofertowe dot. realizacji zadania pn. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej PJM - ETR

logotyp projektu dostepny samorząd .png

Zamówienie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego – Dostępny samorząd-granty pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędu Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Miasto Puławy zaprasza w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na zrealizowanie zadania pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - PJM i ETR”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja 2 (dwóch) usług:

Usługa Nr 1:  Usługa tłumaczenia tekstów pisanych dostarczonych przez Zamawiającego polegająca na przygotowaniu 10 nagrań (filmów) wideo w Polskim Języku Migowym (PJM) wraz z napisami

Usługa Nr 2:  Usługa przygotowania dokumentu dot. działalności Urzędu Miasta Puławy  do ETR (ang. Easy to Read) – tj. przygotowania informacji w tekście  łatwym do czytania i zrozumienia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2023 r. do godz. 14:00.

Szczegóły  zapytania ofertowego  wraz z załącznikami znajdują się w sekcji załączniki do artykułu.