Informacja o zasiedleniu zwolnionego mieszkania komunalnego

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionego mieszkania komunalnego nr 4 przy ul. Żulinki 11 w Puławach, sporządzony został przez Komisję Mieszkaniową Rady Miasta Puławy projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1         Osemek Maria                                                Puławy, ul. Piaskowa 1B


W/w osoba wyraziła zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.