Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Adres:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy ul. Lubelska 5,  tel.: 81 458 61 86


Komisja powołana została przez Prezydenta Miasta Puławy (zarządzenie nr A/53/2015 z dnia 17 marca 2015 roku).

W skład komisji wchodzą:

 1. Waldemar Łazuga - przewodniczący komisji
 2. Paweł Wiejak - wiceprzewodniczący komisji
 3. Magdalena Borzuta
 4. Bożena Krygier
 5. Grzegorz Oleszkiewicz
 6. Marzanna Pakuła
 7. Aneta Peplińska
 8. Ewa Rejn-Kozak
 9. Ryszard Smolak
 10. Halina Syroka
 11. Urszula Zwolska

 

Do zadań komisji należy m.in.:

1. Diagnozowanie problemu nadużywania alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie pomocy osobie w sytuacji nadużywania alkoholu przez bliską osobę.

3. Udzielanie kompleksowej informacji o:

 • możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
 • możliwościach uzyskania wsparcia ze strony instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin z problemem alkoholowym,
 • formach pomocy dzieciom z tych rodzin oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji rodziny z problemem alkoholowym.

4. Podejmowanie działań w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, w szczególności:

 • przekazywanie informacji o konsekwencjach jego zachowania,
 • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • składanie wniosku do Sądu Rejonowego w Puławach o skierowanie na leczenie odwykowe w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • przeprowadzanie rozmowy pod kątem występowania przemocy w rodzinie,
 • kierowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w uzasadnionych przypadkach.

5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

7. Organizowanie akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób przebywających na terenie miasta Puławy.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

 

Przebieg postępowania zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

 1. Komisja podejmuje czynności na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania osoby na leczenie odwykowe, który należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy pok. 1.
 2. Wnioskodawca oraz osoba, której postępowanie dotyczy otrzymują wezwanie na posiedzenie komisji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do jego rozpatrzenia zależy od ilości składanych wniosków, zazwyczaj wynosi nie więcej niż cztery tygodnie.
 3. Jeżeli osoba nadużywająca alkohol nie zgłosi się na posiedzenie komisji - nie wstrzymuje tym samym biegu sprawy.
 4. Osobie nadużywającej alkoholu komisja proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego. Jeżeli taka oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres.
 5. Jeżeli zgłoszona osoba nie wyraża chęci podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowanie na badanie zostaje wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Na badanie należy zgłosić się w terminie do dwóch tygodni od momentu otrzymania zawiadomienia.
 6. Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień - lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia - stacjonarnego czy ambulatoryjnego.
 7. Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do sądu rejonowego wraz z opinią biegłych.
 8. Postępowanie prowadzone jest przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 i kończy się wydaniem postanowienia.
 9. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje dwa lata. W niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.