Miejsca pomocy dla osób i rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy w rodzinie


Miejsca pomocy dla osób i rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy w rodzinie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

Urząd Miasta Puławy,24-100 Puławy

ul. Lubelska 5
tel.: 81 458 61 86
Przewodniczący – Waldemar Łazuga

Godziny pracy:
poniedziałek, środa-piątek: 7.30-15.30, wtorek: 8.00-16.00

Zakres działania:
- diagnozowanie problemu nadużywania alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie
- udzielanie pomocy osobie w sytuacji naużywania alkoholu przez bliską osobę
- udzielanie kompleksowej informacji o:
- możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej
- możliwościach uzyskania wsparcia ze strony instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin z problemem alkoholowym
- formach pomocy dzieciom z tych rodzin oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc
- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji rodziny z problemem alkoholowym
- podejmowanie działań w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, w szczególności:
- przekazywanie informacji o konsekwencjach jego zachowania
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- składanie wniosku do Sądu Rejonowego w Puławach o skierowanie na leczenie odwykowe w zakładzie lecznictwa odwykowego
- przeprowadzanie rozmowy pod kątem występowania przemocy w rodzinie
- kierowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w uzasadnionych przypadkach
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- organizowanie akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 


Anonimowi Alkoholicy - Puławy

Punkt Informacyjno-Kontaktowy

ul. Kowalskiego 1, 24-100 Puławy
tel.: 733 766 464
www.aa.org.pl

Godziny pracy:
środa: 19.00-20.00
poniedziałek-piątek: 19:00-20:00 (dyżur na telefon)


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
ul. Leśna 17, 24-100 Puławy

tel.: 81 458 69 78, 503 657 055
zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl
www.mops.pulawy.pl

Przewodnicząca Zespołu – Katarzyna Koter

Godziny pracy:

poniedziałek, środa-piątek: 7.15-15.15, wtorek: 7.15-16.30

ul. Leśna 17
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
- powoływanie grup roboczych, mających za zadanie rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w ramach procedury „Niebieskie Karty”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

ul. Leśna 17, 24-100 Puławy

tel.: 81 458 62 01
faks: 81 458 62 09
e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl
Strona www: https://www.mops.pulawy.pl 

Dyrektor: Beata Wagner

Godziny pracy:  poniedziałek, środa-piątek: 7.15-15.15, wtorek: 7.15-16.30

Zakres działania:

- prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży, 24-100 Puławy, ul. Włostowicka 26
- prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży, 24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 45D m. 10
- poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych
- zajęcia warsztatowych i szkolenia dla rodziców
- grupy samopomocowe
- grupy wsparcia
- prowadzenie mediacji
- terapia rodzinna i indywidualna


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
24-100 Puławy
al. Królewska 3
tel./faks: 81 888 04 92
tel.: 81 888 34 88, 81 886 74 22
pcpr_pul@o2.pl
www.pcpr.pulawy.pl

Dyrektor: Małgorzata Suszek-Zawadzka

Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel.: 81 888 53 06, 81 888 53 05

Dyżur: poniedziałek 8.00–18.00,  wtorek–piątek 7.00–18.00

Zakres działania:

- telefon zaufania – bezpłatna infolinia 800 110 001
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwa rodzinne
- konsultacje prawne
- udzielenie schronienia w hostelu
- działania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży


Poradnia Rodzinna

tel. 81 888 53 06, 81 888 53 05

Zakres działania:

- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne
- poradnictwo rodzinne
- konsultacje prawne
- konsultacje wychowawcze
- terapia rodzinna
- terapia indywidualna i grupowa


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach

al. Królewska 19, 24-100 Puławy
tel./faks: 81 886 47 96
e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl
Strona WWW: www.poradnia.pulawy.pl
Dyrektor: Dariusz Perszko
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8.00-18.00

Zakres działania:
- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
- grupy wsparcia dla rodziców
- prowadzenie warsztatów pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
- terapia dla dzieci i młodzieży
- terapia rodzinna
- zajęcia socjoterapeutyczne


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach

ul. Centralna 16, 24-100 Puławy


tel.: 81 450 23 35 wew. 4
e-mail: ilawicka@szpitalpulawy.pl
Kierownik: Irena Ławicka
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-20.00

Zakres działania:
- pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także osób i rodzin dotkniętych uzależnieniem od hazardu
- poradnictwo psychologiczne
- terapia indywidualna i grupowa
- konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień


Fundacja „Praesterno” – Ośrodek w Puławach

24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
tel.: 603 772 230
e-mail: praesterno.pulawy@wp.pl
Strona WWW: www.praesterno.pl

Dyrektor: Beata Szymczak

Godziny pracy: ustalane telefonicznie

Zakres działania:
- poradnictwo rodzinne
- poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych
- grupa wsparcia dla młodzieży
- tematyczne warsztaty klasowe
- treningi integracyjne dla klas
- treningi umiejętności społecznych
- zajęcia profilaktyczno–edukacyjne dla klas
- zajęcia edukacyjne dla rodziców
- grupa szkoleniowa dla nauczycieli
- grupa wsparcia dla pedagogów


Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” – Filia w Puławach

ul. Słowackiego 32, 24-100 Puławy
tel. 601 561 250
e-mail: poczta@agape.lublin.pl

Strona WWW: https://www.agape.lublin.pl 
Prezes: ks. Marek Szołdra

Godziny pracy:  wtorek: 15.00-17.00, środa: 15.00-18.00, piątek: 9.00-12.00

Zakres działania:
- poradnictwo psychologiczne
- konsultacje prawne
- konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień


Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

24-100 Puławy, ul. Mickiewicza 2a

tel.: 81 458 62 21-22
e-mail: psozp@poczta.onet.pl
Prezes Zarządu: Maria Chmiel


Zakres działania:
Całodobowa pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie, 24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 26, w szczególności:
- telefon zaufania – bezpłatna infolinia 800 306 833
- udzielenie schronienia w hostelu
- prowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania
- działania korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – DREWUTNIA, 24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 26, poniedziałek-piątek: 15.00-19.00. Zakres działania:
- organizacja czasu wolnego, m.in. gry i zabawy rozwojowe, pomoc w nauce
- prowadzenie zajęć twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień (zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, turystyczne i inne)
- organizacja imprez okolicznościowych
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)
- codzienny posiłek dla dzieci


Stowarzyszenie BARWY TĘCZY

ul. Radomska 47a, 24-100 Góra Puławska

tel. 882 019 887

e-mail: barwy.teczy378@gmail.com

Strona WWW: https://www.barwyteczy.pl 

Prezes: Elżbieta Piątek

Zakres działania:

- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – LEPSZE JUTRO, 24-100 Puławy, ul. Niemcewicza 9/7, poniedziałek-piątek: 15.00-19.00. Zakres działania:
- organizacja czasu wolnego, m.in. gry i zabawy rozwojowe, pomoc w nauce
- prowadzenie zajęć twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień (zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, turystyczne i inne)
- organizacja imprez okolicznościowych
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)
- codzienny posiłek dla dzieci 


Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

al. Królewska 3a, 24-100 Puławy

tel./faks: 81 886 42 36

e-mail: monar_pulawy@poczta.onet.pl

Strona WWW: www.monarpulawy.pl

Kierownik: Iwona Sztajner

Godziny pracy: wtorek, środa, piatek: 8.00-18.00, czwartek: 18.00-19.00

Zakres działania:

- pomoc dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz HIV:
- poradnictwo rodzinne
- poradnictwo psychologiczne
- konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień
- szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych
- punkt konsultacyjno-diagnostycznego HIV/AIDS, al. Partyzantów 17, czwartek: 12.00-16.00.
- wykonywanie anonimowych badań wykrywających zakażenie wirusem HIV
- poradnictwo przed-testowego i po-testowego
- pomoc dla osób i rodzin dotkniętych uzależnieniem od hazardu, komputera, Internetu, zakupów, pracy oraz zaburzeń odżywiania:
- poradnictwo psychologiczne
- terapia indywidualna i grupowa
- konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień


Stowarzyszenie RODZINA

24-100 Puławy, ul. Piramowicza 12 tel.: 662 040 138, 517 385 307

e-mail: stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

Strona WWW: www.rodzina.pulawy.pl

Prezes: ks. Jacek Jakubiec

Zakres działania:

- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 


BARKA,

ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy, 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 15.00-19.00

Zakres działania:
- organizacja czasu wolnego, m.in. gry i zabawy rozwojowe, pomoc w nauce
- prowadzenie zajęć twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień (zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, turystyczne i inne)
- organizacja imprez okolicznościowych
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)
- codzienny posiłek dla dzieci


Towarzystwo NOWA KUŹNIA

adres: ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, 

telefon: 81 443 43 13, 602 796 368
e-mail: poczta@towarzystwo-kuznia.lublin.pl
Strona WWW: www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl
Przewodniczący: Ireneusz Siudem

Zakres działania:

- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – ŚRODOWISKOWY KLUB PROFILAKTYCZNY, 24-100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8, poniedziałek-piątek: 15.00-19.00. Zakres działania:

- organizacja czasu wolnego, m.in. gry i zabawy rozwojowe, pomoc w nauce

- prowadzenie zajęć twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień (zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, turystyczne i inne)

- organizacja imprez okolicznościowych

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych, terapia)

- codzienny posiłek dla dzieci