Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

dziecko
Foto: źródło: pixabay, dziecko

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowa ze środków budżetu państwa

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.  Zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje w wysokości 1.000,00 zł. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Warunkiem otrzymania dodatku jest uprawnienie do zasiłku rodzinnego.  Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków gminy Miasto Puławy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta Puławy, niezależnie od ich dochodów. W przypadku urodzenia dziecka przez osobę małoletnią uprawnionym do zapomogi jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny osoby małoletniej. Zapomogę przyznaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach jednorazowo w wysokości 500 zł na każde urodzone żywe dziecko. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uprawnienie do wszystkich w/w świadczeń przysługuje matce lub ojcu, a także opiekunom prawnym dzieci i osobom, które przysposobiły dziecko.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Leśna 17, telefon do punktu obsługi interesantów: 81 458 69 70; strona internetowa: https://www.mops.pulawy.pl