Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Foto: Pixabay,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach na mocy udzielonego upoważnienia z dnia 02.01.2023r. przez Prezydenta Miasta Puławy do realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT, informuje o możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

Wniosek składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.


Termin składania wniosku:
Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.

Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.


Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

1.    a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczanymi za pomocą sieci gazowej.

2.    b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.
Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie świadczenia – refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. do odbiorcy paliw gazowych;
2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
- oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-​ w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy;

3. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku;
4. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 3;


W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP :

  • wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  •  do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy refundacyjnej.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Informacje na temat refundacji podatku VAT udzielane są w

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, pok. Nr 9

w godzinach pracy urzędu tj. 7.15- 15.15 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 8.00-16.00 (wtorek),

lub pod nr telefonu: (81) 458-67-79

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych.