Projekt Gminy Miasto Puławy „Siła jest w nas”

Dłonie starszych osób
Foto: Zasoby Pixabay, Dłonie starszych osób

9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Wyboru projektów w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Operatora Programu Sprawiedliwość finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, podczas którego uzgodniono listę rankingową projektów

12 grudnia 2022 r. Minister Marcin Romanowski zatwierdził listę projektów rekomendowanych przez Komitet ds. Wyboru Projektów do otrzymania dofinansowania.

Wniosek Gminy Miasto Puławy „Siła jest w nas” uzyskał rekomendację i otrzyma granty w wysokości 329 110,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Jego celem jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w naszym mieście.

Główne założenia projektu to:

  1. Rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami: psychologicznego, prawnego, psychiatrycznego.
  2. Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edukacja i wsparcie osób 65+, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
  3. Edukację służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracujących z osobami 65+ i osobami niepełnosprawnymi.
  4. Wzrost kompetencji opiekunów osób 65+ i osób niepełnosprawnych.

Wśród wielu zaplanowanych działań przewidziane są m.in. programy w lokalnej TV, audycje radiowe, artykuły w prasie, materiały informacyjne w tym informator, kampania społeczna, w ramach której odbędzie się m.in. konferencja z udziałem 200 osób oraz festyn dla niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży oraz osób 65+, prelekcje i warsztaty z zakresu budowania bezpiecznych związków, asertywności i komunikacji dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, szkolenia dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osób świadczących usługi wsparcia dla osób 65+ i osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Zostanie również utworzona grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz będzie wspierana działająca już grupa dla opiekunów osób chorujących na Alzhaimera i choroby otępienne.