Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy

Widok na Urząd Miasta Puławy
Foto: Daniel Krawczyk, Widok na Urząd Miasta Puławy

Od 12 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r. Prezydent Miasta Puławy zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy

Od 12 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r.  Prezydent Miasta Puławy zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy. 

 •  Data rozpoczęcia 12 stycznia 2024 r. 
 •  Data zakończenia 16 lutego 2024 r.   

W  kontynuacji procesu rewitalizacji  Miasto przystąpiło  do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy  2030 r. (GPR) Działaniem poprzedzającym opracowanie GPR stanowi diagnoza miasta, na podstawie której wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Są to obszary, w których występuje szczególna koncentracja niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej oraz w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi podstawę do wspierania go przez programy unijne i instrumenty krajowe lub warunkuje korzystanie z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu realizacji GPR, wskazany obszar będzie nadal się rozwijał. Konsultacjom poddawana jest treść projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta  Puławy , wraz z załącznikiem, w którym zaznaczono przebieg granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (mapa). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28  i 1688.) obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczane są w drodze uchwały

Informacje o możliwości składania uwag i spotkaniu konsultacyjnym:

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy  wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy , udostępnione będą w okresie            12 stycznia 2024 r. do  16 lutego 2024 r

 1. a) w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pokój 208 (II piętro) od
   poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
 1. b) w wersji elektronicznej na stronie miasta www.pulawy.eu w zakładce rewitalizacja miasta: lub w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: konsultacje społeczne.

Wypełnione formularze można również  dostarczyć:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekty@um.pulawy.pl;
 2. b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
 3. c) osobiście do Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30;
 4. d) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 01 lutego 2024 r. o godz. 15 00Urzędzie Miasta Puławy, Lubelska 5, 24-100 Puławy, sala konferencyjna na parterze budynku.
 5. e) za pośrednictwem elektronicznej wersji formularza.

W celu pogłębienia diagnozy wyznaczonych obszarów rewitalizacyjnych zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej w tym miejscu

Załączniki do artykułu