Aplikacja mObywatel

Aaplikacja-mobywatel.jpg
Aaplikacja-mobywatel.jpg

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia publiczną aplikację mobilną (tzw. „mObywatel”) w ramach której zapewnia możliwość pobrania i okazywania dokumentu elektronicznego, zawierającego dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych (mTożsamość”), na podstawie którego może być dokonane stwierdzenie tożsamości obywatela.

Z dniem 11 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544), w ramach której do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) dodano art. 19e–19j. Przedmiotowe przepisy stanowią podstawę prawną dla funkcjonowania tzw. „mDokumentów”, czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie ma pozwalać obywatelom na potwierdzenie swojej tożsamości oraz posiadanych uprawnień, co w powyższym zakresie ma zastąpić użycie odpowiednich dla tych czynności dokumentów nieelektronicznych.

Wspomniany wyżej system teleinformatyczny pozwala zainteresowanym na pobranie dokumentu elektronicznego, który - zależnie od celu jego wydawania - zawiera: dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych, dane dotyczące sytuacji prawnej lub praw przysługujących użytkownikowi tej aplikacji, dane umożliwiające identyfikację rzeczy związanej z użytkownikiem tej aplikacji albo stanowi kopię dokumentu urzędowego, który wydawany jest w postaci nieelektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji dostępne są w tym miejscu.