Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy

Foto: Faktoria Obrazu,

Miasto Puławy w dniu 23.04.2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy” w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

fundusze celowe.jpg

Okres realizacji: 01.06.2024 r. – 02.06.2025 r.

Całkowita wartość projektu: 120 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 93 600.00 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Puławy. Plan adaptacji jest dokumentem planistycznym, który ma wartość strategiczną. Jego głównym celem jest zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych, podatności miasta na poszczególne czynniki środowiskowe oraz możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych. Strategiczny charakter dokumentu wynika z faktu, że skutki zmian klimatycznych dotykają różnych sektorów i obszarów miasta Puławy.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Puławy będzie zawierał charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich. W MPA dla miasta Puławy będzie ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Dokument ten będzie służył do zidentyfikowania sektorów, które wymagają podjęcia działań adaptacyjnych. Ze względu na postępujące zmiany klimatu Miasto Puławy narażone jest na sytuacje ekstremalne, m.in. tj. fale upałów, susze, miejskie wyspy ciepła, nawalne opady oraz powodzie błyskawiczne. Każde z wymienionych zjawisk negatywnie wpływa na ludność oraz funkcjonowanie terenów zurbanizowanych.
Dzięki sporządzeniu MPA miasto będzie mogło w przemyślany sposób podjąć szereg działań, które przyczynią się do poprawy komfortu i funkcjonowania miasta oraz mieszkańców Puław.

Plan adaptacji do zmian klimatu będzie skierowany do różnych grup docelowych, z uwzględnieniem ich różnych potrzeb, zagrożeń oraz roli w adaptacji do zmian środowiska. Projekt skierowany będzie do:

1) Społeczności lokalnej obejmującej mieszkańców Miasta Puławy, którzy mogą być narażani na skutki zmian klimatu w tym: susze, ekstremalnie wysokie temperatury, powodzie, pożary;

2) Lokalnych przedsiębiorców, których działalność może być podatna na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi, takie jak straty w infrastrukturze, przerwy w zapotrzebowaniu na usługi lub brak dostępności surowców niezbędnych dla prowadzonej działalności gospodarczej;

3) Instytucji publicznych, na których ciąży obowiązek zidentyfikowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i wypracowanie rozwiązań zapobiegających negatywnym zmianom klimatu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej e-Nieprawidłowości:

 www.feniks.gov.pl

lub wysłać wiadomość na adres e-mail:

rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub nadużycia.feniks@mfipr.gov.pl

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie