Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy

Foto: Pixabay,

Miasto Puławy w dniu 25.04.2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MIEŚCIE PUŁAWY” w ramach Działania 10.1. Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Fundusze 2.jpg

Okres realizacji: 01.09.2024 r. – 31.08.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 2 038 109,34 PLN

Wartość dofinansowania: 1 732 392,94 zł PLN

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami uczniów 3 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach.

Oferowane w projekcie wsparcie pozwoli uczniom wzbogacić wiedzę, utrwalić lub nabyć nowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, osiągnąć wyższe wyniki nauczania na miarę swoich możliwości. Projekt zapewni mobilność edukacyjną dla wszystkich uczniów, zakupione w ramach realizacji projektu pomoce dydaktyczne do laboratorium językowego i sali wyciszenia pozwolą na zwiększanie dostępności szkole dla osób
z niepełnosprawnościami, zlikwidowanie barier, które są lub mogą pojawić się w szkole objętej wsparciem. Sposób prowadzenia zajęć lub wymagania edukacyjne będą dostosowane do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych, stopniowanie trudności, konieczność dostosowania materiału nauczania, metod kształcenia i środków dydaktycznych do poziomu rozwoju każdego dziecka.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

- poprawa warunków nauczania języka angielskiego poprzez zakup pomocy dydaktycznych
do szkolnych laboratoriów językowych i sali wyciszenia w trzech szkołach objętych projektem podnoszących efektywność nauczania,

- realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego,

- warsztaty dla uczniów i nauczycieli podnoszące efektywność nauczania języka angielskiego

- zajęcia z języka angielskiego realizowane poza szkołą stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej podnoszące efektywność nauczania języka.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie