Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego
Foto: canva.com, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

CELEM PROJEKTU jest poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi oraz obsługi podatkowej przedsiębiorców.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 542 180,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 31.12.2019

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu i pełniących funkcję partnerów projektu. Grupę docelową stanowią również pracownicy JST objętych wsparciem (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi. W przypadku komunalnych osób prawnych w projekcie weźmie udział 19 osób z przedsiębiorstwa: Nieruchomości Puławskie sp. z o.o.

Liczba przeszkolonych pracowników w poszczególnych miastach przedstawiać się będzie następująco:

Biała Podlaska: 30os.; Puławy: 50os., Zamość: 40os., Krasnystaw: 20os., Łęczna: 20os., Kraśnik: 20os.

Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co najmniej dwóch zadań w zakresie podatków oraz dwóch zadań w zakresie nieruchomości:

  •  pracownicy samorządowi z 6 w/w miast będą doskonalić kompetencje w temacie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w ich zasobie,
  •  w 2 miastach: Kraśniku i Białej Podlaskiej zaplanowano elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości,
  •  w mieście: Łęcznej – zaplanowano elektronizację procesu obsługi podatkowej,
  •  w 5 miastach: Krasnymstawie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Łęcznej, Puławach działania obejmą poprawę obsługi klienta poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania satysfakcją (dotyczy obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami).

Narzędzie dotyczące badania satysfakcji klientów urzędu

Link: https://pulawy.badaniesatysfakcjiurzedumiasta.pl/