Dostępny samorząd - nowy grant dla Miasta Puławy

Foto: PFRON,

Miło nam poinformować iż Miasto Puławy uzyskało grant w wysokości 100 000,00 zł na realizację projektu pn.„ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędu Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia grantowego – „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia projektu jest docelowe przystosowanie budynku Urzędu Miasta Puławy dla osób
ze szczególnymi potrzebami. W ramach realizacji projektu poprawie w dostępności zostanie dostosowany parter budynku na którym znajdują się najważniejsze wydziały do obsługi mieszkańców.

W ramach grantu planuje wykonać następujące rozwiązania;

 • Architektoniczne;
 • montaż poziomych linii naprowadzających, których celem będzie ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do określonych pomieszczeń,
 • system automatycznego otwierania drzwi wejściowych przy bocznym wejściu do budynku Urzędu Miasta Puławy od Placu Chopina,
 • montaż tabliczek z napisem Braillea na drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynku,
 • zakup dwóch specjalistycznych domofonów posiadających min. system audio-wizualny, świetlny
  i dźwiękowy,
 • zakup krzesła ewakuacyjnego które umożliwi bezpieczną ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się w sytuacjach awaryjnych po schodach,
 • oznakowania parteru budynku poprzez zakup planu tyflograficznego
 • brajlowskie nakładki na poręcze schodów
 • pasy kontrastowe na drzwiach wewnątrz budynku
 • oznakowanie schodów taśmą antypoślizgową żółto- czarną
 • Dostępność cyfrowa;
 • zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania strony internetowej urzędu Miasta Puławy zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych oraz zgodności z rekomendacjami WCAG 2.1
 • zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej – PJM i ETR

Grant jest finansowany z następujących źródeł;

 • ze środków europejskich w kwocie 84 280,00 zł co stanowi 84,28 % powierzonego grantu
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 15 720,00 zł co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu

Logotypu UE 2.jpg