Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec

Foto: Zasoby UM Puławy,

Projekt „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” realizowany będzie na obszarze trzech gmin tj. Miasta Puławy, Gminy Kazimierz Dolny oraz Gminy Janowiec

2.jpg22.jpg

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Okres realizacji: 2010 - 2012

Wartość całkowita projektu: 52.770.829,74 zł

Wartość dofinansowania: 39.490.000,00 zł z tego: 33.566.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 5.923.500,00 zł z budżetu państwa.

Nr umowy: POIG.06.04.00-00-006/10 z dn. 25 października 2010 r.
 

Projekt „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” realizowany będzie na obszarze trzech gmin tj. Miasta Puławy, Gminy Kazimierz Dolny oraz Gminy Janowiec. Efektem realizacji projektu będzie powstanie produktu turystycznego opierającego się na wykorzystaniu walorów Wisły, jak również integracja trzech miast poprzez wykorzystanie rzeki. Przedmiotem planowanego projektu jest:
 1. przebudowa portu rzecznego w Puławach w celu przystosowania go do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych oraz budowa bulwaru nadwiślańskiego,
 2. rozbudowa infrastruktury turystycznej związanej z rzeką Wisłą w Kazimierzu Dolnym (przebudowa przystani, budowa szaletu miejskiego, oświetlenie bulwaru nad Wisłą i zagospodarowanie terenów zieleni przy wale wiślanym oraz przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem terenu),
 3. budowa przystani żeglugowej na rzece Wiśle w miejscowości Janowiec

Celem głównym projektu jest stworzenie na terenie Puław, Kazimierza Dolnego i Janowca konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych. Będą one miały  charakter unikatowy i ponadregionalny, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Chłonność turystyczna w tym wypadku rozumiana jest jako maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać na obszarze objętym projektem, nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego, a tym samym pogorszenia warunków wypoczywania oraz nie przyczyniając się do zmniejszania zakresu i poziomu podaży usług turystycznych oraz dezorganizacji życia społeczno-gospodarczego.
Uruchomienie regularnej żeglugi pasażerskiej pomiędzy miastami partnerskimi, w tym połączeń na zasadach tzw. taksówek wodnych czy tramwajów wodnych jest bardzo istotne z punktu widzenia tworzenia kolejnej atrakcji turystycznej regionu, umożliwiającej jednocześnie przemieszczanie się turystów pomiędzy poszczególnymi atrakcjami turystycznymi. Ułatwi to i uatrakcyjni organizację wspólnych imprez kulturalnych np. festiwalu filmowego „Dwa brzegi” (stanowiących istotny element gamy produktów turystycznych przyciągających turystów do naszych miejscowości). Realizacja projektu pozwoli także  na organizację spływów kajakowych, wodowanie, cumowanie i obsługę łodzi motorowych i turystycznych. Zintegrowanie trzech miejscowości w zakresie kreowania wspólnego produktu turystycznego spowoduje zwiększenie ilości osób korzystających z żeglugi rzecznej na trasach Puławy-Kazimierz Dolny, Kazimierz Dolny-Janowiec oraz zwiększenie ruchu turystycznego regionu a w sposób szczególny zwiększenie ruchu turystycznego w Puławach i Janowcu poprzez wykorzystanie alternatywnych połączeń z Kazimierzem Dolnym.
W ramach zagospodarowania brzegów rzeki powstaną również bulwary nadwiślańskie, które poprawią atrakcyjność turystyczną każdej z miejscowości, co spowoduje wzrost rozpoznawalności miast objętych projektem jako miejsc atrakcyjnych turystycznie.
 
Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

W porcie przewiduje się realizację następujących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
 
Planowana powierzchnia zabudowy w porcie wyniesie ok. 4200 m2, powierzchnie zielone – ok. 22174 m2, powierzchnie zieleni stabilizowanej – ok. 9000 m2, natomiast powierzchnie utwardzone ok. 12500 m2.
Ścieki bytowe i komunalne będą odprowadzane do kanału tłocznego, który zostanie przebudowany. Wody opadowe z dwupoziomowego parkingu oraz będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane do basenu portowego. Zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiego wodociągu, natomiast zaopatrzenie w energię elektryczną będzie wymagało budowy linii energetycznych zasilających oraz przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej.
 1. parking naziemny wraz z trafostacją – budynek dwukondygnacyjny na 99 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z komunikacją i budynkami gospodarczymi, parking będzie odwadniany poprzez kanalizację deszczową. Na drugą kondygnację parkingu prowadzi pochylnia oraz klatka schodowa wewnątrz budynku. Przy wjeździe do obiektu zlokalizowano pomieszczenie magazynowe, trafostację i rozdzielnię. Parking nie będzie zadaszony. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 3400 m2. Obiekt będzie wykonany w konstrukcji żelbetowej. Jego długość wyniesie ok. 61,3 m natomiast szerokość 33,7 m. Obiekt wyposażony będzie w instalacje uziomową, odgromową, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oświetleniowa i zasilającą, kanalizacji deszczowej, hydrantową.
 2. miejsca postojowe dla kempingów i kamperów – na około 17 miejsc dla pojazdów kempingowych i namiotów z placem wypoczynkowym,
 3. budynek zaplecza przystani – budynek w rzucie poziomym będzie miał nieregularny kształt zbliżony do wycinka koła. Będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną. Dach płaski jednospadowy z papy termozgrzewalnej. Budynek wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem oraz będą wykończone okładziną z bloczków typu „Amerblok”. Wysokość budynku wyniesie około 4,7 m natomiast jego powierzchnia użytkowo około 540 m2. Obiekt wyposażony będzie w instalacje odgromową oraz uziom fundamentowy, ogrzewania elektrycznego, bezpieczeństwa, odbiorczą gniazd, teletechniczną, oświetleniową i zasilającą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną w tym klimatyzacje wybranych pomieszczeń. Pomieszczenia w budynku zaplecza – część konsumpcyjna, świetlica, recepcja, sanitariaty, magazyny podręczne, gospodarcze, techniczne itp.
 4. most zwodzony – most jednoprzęsłowy typu holenderskiego, zwodzony z siłownikami hydraulicznymi. Długość całkowita mostu 13,90 m, długość przęsła 6,5 m, szerokość przęsła 6,6 m. Przyczółki mostu wykonane zostaną z grodzic, spięte oczepem i płytą żelbetową tworząca skrzynię wypełnioną gruntem. Projektowany most będzie posiadał konstrukcję stalową – przęsło zwodzone z profili walcowanych pokrytych blachą stalową. Żuraw oraz portal zostaną wykonane z profili walcowanych obudowane maskownicą z blachy stalowej malowanej. Przeciwwaga ze sztab żeliwnych. Obiekt wyposażony będzie w zasilanie elektryczne i instalację hydrauliczną. Maszynownia do układu hydraulicznego znajdowała się będzie w tzw. bunkrze technologicznym zagłębionym w gruncie.
 5. budynek zaplecza basenu jachtowego, przeznaczony do obsługi hangaru, mostu zwodzonego i innych urządzeń basenu portowego z pomieszczeniami: hangar, biura gospodarcze, socjalne sanitariaty, sala spotkań. Budynek w rzucie poziomym będzie miał nieregularny kształt. Będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną oraz płaski dach jednospadowy z papy termozgrzewalnej. Budynek wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem oraz będą wykończone okładziną z bloczków typu „Amerblok”. Wysokość budynku wyniesie około 4,7 m natomiast jego powierzchnia użytkowo około 380 m2. Obiekt wyposażony będzie w instalacje odgromową oraz uziom fundamentowy, ogrzewania elektrycznego, bezpieczeństwa, odbiorczą gniazd, teletechniczną, oświetleniową i zasilającą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną w tym klimatyzacje wybranych pomieszczeń.
 6. hangar z dwoma pomieszczeniami hangarowymi - budynek w rzucie poziomym będzie miał nieregularny kształt. Będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną oraz płaski dach jednospadowy z papy termozgrzewalnej. Budynek wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem oraz będą wykończone okładziną z bloczków typu „Amerblok”. Wysokość budynku wyniesie około 4,7 m natomiast jego powierzchnia użytkowo około 440 m2,
 7. pomnik upamiętniający tragiczną śmierć mieszkańców Puław w 1944 r.,
 8. budynek zaplecza basenu portowego - z zapleczem technicznym obsługi jednostek pływających w zakresie opróżniania fekaliów i napełniania wodą, z pomieszczeniami: biurowymi, technicznymi, gospodarczymi, obsługi, konsumpcji, sanitariaty. Budynek w rzucie poziomym będzie miał kształt prostokąta o wymiarach około 24,5m x 11,15m z jedna kondygnacją nadziemną. Budynek wykonany będzie w konstrukcji murowanej (np. bloczki silikatowe) z ociepleniem np. styropianem i okładziną elewacyjną np. z Amerbloku. Dach dwuspadowy w konstrukcji z drewna klejonego wykończony np. blachą. Wysokość budynku wyniesie około 6,8 m natomiast jego powierzchnia użytkowa około 200 m2. Obiekt wyposażony będzie w instalacje odgromową oraz uziom fundamentowy, ogrzewania elektrycznego, bezpieczeństwa, odbiorczą gniazd, teletechniczną, oświetleniową i zasilającą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną.
 9. wieża widokowa – obiekt o wysokości do najwyższego punktu ok. 6 m (od poziomu wejścia do szczytu najwyższego elementu budowli ok. 10,2 m). Bryła obiektu swoją formą nawiązywał będzie do bryły łodzi żaglowej z elementem dekoracyjnym wzorowanym na olinowaniu żagla. Obiekt w konstrukcji żelbetowej. Na taras widokowy będą prowadziły schody zabiegowe. Cały taras umiejscowiono na postumencie z okrągłym elementem ażurowym. Powierzchnia użytkowa obiektu ok. 42 m2.
 10. budynek kapitanatu portu – rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW). Budynek dwukondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych ok. 33,5 x 13,1m. Budynek wykonany będzie w konstrukcji murowanej np. z cegły silikatowej ocieplonej np. styropianem i okładziną elewacyjną np. z Amerbloku. Dach rozbudowany dwuspadowy z konstrukcją z drewna klejonego przykryty blachą, Ścianki działowe z cegły silikatowej oraz jako ścianki gipsowo-katronowe. Wysokość budynku wyniesie około 9,3 m natomiast jego powierzchnia użytkowa około 580 m2. Obiekt wyposażony będzie w instalacje odgromową oraz uziom fundamentowy, ogrzewania elektrycznego, bezpieczeństwa, odbiorczą gniazd, teletechniczną, oświetleniową i zasilającą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną.
 11. akwen wodny przeznaczony dla małych jednostek pływających z pomostami dla około 50 jednostek pływających, dalbami, schodami, slipem oraz innymi urządzeniami.  

Teren pobrzeża rzeki Wisły w Puławach
 

W latach 2004 - 2006 nad brzegiem Wisły przy ul. 6 Sierpnia powstał bulwar o długości ok. 300 m, który jest miejscem odpoczynku dla mieszkańców.
Projekt zagospodarowania pobrzeża Wisły zakłada uporządkowanie terenu, zabezpieczenie skarp i wzmocnienie naturalnej linii brzegowej, stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Wzdłuż brzegu zaplanowany jest ciąg pieszy o szerokości ok. 3 m i długości ok. 100 m. Jest to teren o powierzchni ok. 1600 m2.
Planowane zagospodarowanie pobrzeża będzie nawiązywało do zrealizowanego bulwaru. Wzdłuż ciągu pieszego będą zlokalizowane ławki z widokiem na rzekę, oświetlenie w postaci latarni, mające za zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz kompozycje panoramy miasta od strony rzeki i drugiego brzegu Wisły. Na terenie sąsiadującym z działką o nr ewid. 99 planuje się lokalizację bezobsługowej toalety publicznej, która zostanie przyłączona do sieci miejskiej (przyłącze energetyczne, wod-kan). Projekt przewiduje ochronę i utrzymanie zieleni istniejącej w tym wartościowych drzew poprzez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcie drzew chorych, uzupełnienie nowymi nasadzeniami.

Rozwiązania projektowe:
 
 • wzmocnienie zniszczonej linii brzegowej poprzez położenie geowłókniny, wegetacyjnych mat kokosowych i kamienia regulacyjnego oraz wykonanie żelbetowych murów oporowych wykończonych jednostronnie łupanymi pustakami betonowymi,
 • wyniesienie skarpy z półką z ciągiem pieszym z pressbetonu natomiast dookoła szaletu z kostki brukowej,
 • wykonanie instalacji oświetleniowej poprawiającej widoczność miejsca w panoramie miasta
ukształtowanie terenu w sposób umożliwiający dobre utrzymanie stanu technicznego pobrzeża.

Kazimierz Dolny
 
Istniejąca przystań w Kazimierzu Dolnym zostanie powiększona i przystosowana dla poprawy warunków obsługi ruchu turystycznego. W ramach przebudowy przystani planowane jest:

 

 • powiększenie akwenu wodnego około 0,11 ha dla małych jednostek pływających, w tym: kajaków, skuterów, łodzi motorowych, niewielkich jachtów żaglowych (ok. 20-30 m2 żagla), przewiduje się, że z przystani będzie korzystało ok. 20 sztuk małych jednostek pływających/dobę,
 • przystosowanie przystani dla jednostek pływających poprzez polery cumownicze oraz w pomosty pływające mocowane do dalb, slip łodziowy dla jednostek pływających,
 • remont istniejącego budynku bosmanatu,
 • powiększenie i urządzenie pola namiotowego na około 30 miejsc namiotowych z infrastrukturą do obsługi sanitarnej.
 • zagospodarowanie terenu polegające na :
  a)     budowie ciągów komunikacji kołowej i pieszej,
  b)    przebudowie istniejącego ogrodzenia,
  c)     wyposażeniu w maszty do oflagowania obiektu i wyposażeniu w znaki żeglugowe i tablice informacyjne,
  d)    budowie punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby przystani i pola namiotowego.
Pole namiotowe będzie funkcjonować od maja do września, siedem dni w tygodniu, 24 h/dobę, natomiast przystań do końca października. Teren wyposażony jest w przyłącze wodociągowe i elektryczne.
Obsługa sanitarna będzie realizowana poprzez:
 
 • 2 kontenery sanitarne (w każdym 4 umywalki, 2 ustępy, 2 prysznice, 2 pisuary),
 • 1 kontener kuchenno – sanitarny (5 zlewozmywaków oraz pralka),
 • 1 kontenerowa kabina sanitarna dla osób niepełnosprawnych,
Ścieki będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego o planowanej pojemności do 4 m3. Obecnie funkcjonujący zbiornik zostanie zdemontowany.

Istniejący budynek bosmanatu zostanie przeniesiony w inne miejsc i zostanie wyremontowany. Prace remontowe będą polegać na:
 
 • pokryciu istniejącego dachu blacha płaską w kolorze grafitowym lub czerwonym,
 • wymianie zniszczonych drewnianych elementów poszycia ścian oraz pomalowaniu wszystkich elementów drewnianych w kolorze Teak,
 • wymianie drzwi i okien,

Miejsca postojowe (około 22) oraz droga dojazdowa do bosmanatu planowana jest na podbudowie z klińca z wykończeniem ecorastru polietylenowego wypełnionego trawą. Grunt rodzimy nieznacznie zostanie poprawiony. Zaplanowano ścieżki gruntowe na geowłókninie wzmocnione ecorastrem polietylenowym i wypełnionym trawą. Ich przebieg zostanie wyznaczony za pomocą wypełnienia produktem Fuga Drain (10 cm) przepuszczalnym dla wody.
Prace ziemne zostaną wykonane bez konieczności tworzenia obiektów tymczasowych. Akwen będzie powiększany przy użyciu np. pogłębiarki, która będzie odkładała urobek na brzeg. Teren zostanie uzupełniony w okolicy bosmanatu do około 123 m n.p.m. i do 121 m na cyplu przy rzece Wiśle. Uzupełnienie będzie realizowane przy użyciu ziemi ze skarpy. Urobek z odmulania akwenu zostanie zagospodarowany do wypełnienia zagłębień w ziemi w okolicy przystani.
Zewnętrzny brzeg Wisły będzie umacniany poprzez uzupełnienie narzutu kamiennego, w związku z czym wał nie będzie w ramach prac trwale betonowany. Prace projektowe zakładają następujące rozwiązania wzmocnienia brzegów akwenu: 

 
 • od strony wód płynących - uzupełnieine narzutu kamiennego,
 • od strony przystani – wegetacyjne materace kamienne łącznie z geowłókniną oraz kokosowe materace wegetacyjne,
 • płyty Eko – betonowe - slip.

Obecne oznakowanie przystani zostanie zdemontowane i przeniesione. Po zakończeniu prac na nowo zostaną urządzone tereny zielone.
Cel zadania polegający na poprawie warunków turystyki wymusza stworzenie właściwego zaplecza sanitarnego – szaletu miejskiego. Budowa zaplecza sanitarnego – szaletu miejskiego jest zaplanowana przy promenadzie, w niedalekiej lokalizacji od przystani, na działkach o nr ewidencyjnych 916 i 917/2. Kubatura budynku wyniesie ok. 770 m3. Szalet będzie użytkowany od 6:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia, cały rok. Według projektu zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków teren modernizowanej pompowni zostanie otoczony drewnianym ogrodzeniem, a w północno-zachodniej części działki (w sąsiedztwie wału) ogrodzenie będzie przechodziło w zadaszenie tworząc spójną jednolitą strukturę. Pod konstrukcją zostaną umieszczone części betonowe obiektu, w tym toalety i pomieszczenia techniczne. Wejście do toalet będzie usytuowane od ciągu pieszego przy Grodarzu, natomiast wejście do części technicznej od ulicy Senatorskiej. Instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i gaz podłączone będą do sieci miejskich. Wentylacja grawitacyjna będzie wspomagana mechanicznie.
Na terenach przylegających do wału wiślanego w otoczeniu planowanego szaletu miejskiego oraz od ulicy Nadwiślańskiej do Sadowej wraz z otoczeniem Amfibaru zostanie przeprowadzone nowe zagospodarowanie terenu w formie ciągów pieszych z elementami małej architektury oraz urządzeniem roślinności niskiej. Nieużytki zostaną przekształcone w skwery o nieinwazyjnym charakterze, utrzymane w stylistyce Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Planuje się zastosowanie roślinności bylinowej, krzewiastej (krzewy średnie i niskie) i drzewiastej (drzewa małe) niewymagającej intensywnej opieki oraz wyposażenie terenu w ławki, siedziska, kosze na śmieci oraz oświetlenie. Projektem oświetlenia objęto oświetlenie promenady położonej w koronie wału na odcinku liniowym o długości ok. 1000 m od Al. Kazimierza Wielkiego do południowej krawędzi terenu należącego do przystani. Przewiduje się wyznaczenie nowego przebiegu nawierzchni i ewentualną odbudowę nawierzchni istniejących ciągów pieszych.
W ramach zadania polegającego na budowie produktu turystycznego w Kazimierzu Dolnym, w celu usprawnienia układu komunikacyjnego, planuje się budowę 119,15 m drogi w ul. Sadowej. Planowana do budowy droga zostanie utwardzona i będzie się łączyła z istniejącą ul. T. Tyszkiewicza.
Wraz z budową drogi zostanie zrealizowana przebudowa istniejącej infrastruktury sieci podziemnych, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto zostanie wymieniony odcinek przewodu tłocznego, jak również zmodernizowana przepompownia ścieków P3.
Istniejąca sieć wodociągowa ułożona w ulicy Sadowej na tym odcinku została wykonana z rur PVC DN80. Zostanie ona wymieniona na rury z PE100 DN110 SDR11, l=144,0 mb, PE100 DN90 6,0 mb. Sieć zostanie wybudowana od węzła W1 do węzła W9 łącznie z przejściem pod drogą powiatową.
Na projektowanym do budowy odcinku ulicy Sadowej brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki sanitarne z istniejących budynków odprowadzone są poprzez przyłącza kanalizacyjne do sieci miejskiej. Przyłącza są często zapychane. Dlatego też zostanie wybudowana na tym odcinku sieć kanalizacji sanitarnej z rur strukturalnych DN 200, l=105,0 mb oraz studnia rewizyjna DN 1000. W obszarze drogi przyłącza projektowane należy włączyć do istniejących tylko na długości – szerokość jezdni i chodnika (do ogrodzenia). Ścieki z kanału projektowanego zostaną odprowadzone do kanalizacji miejskiej, studnią rewizyjną S1, która ma bezpośrednie połączenie z przepompownią ścieków P3. Zgodnie z uzyskanymi warunkami pomiędzy studnią S1 a przepompownią P3, projektuje się komorę zasuw „KZ”.
Obecnie odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sadowej odbywa się powierzchniowo. W związku z budową drogi projektuje się kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych poprzez separator do kanalizacji burzowej a następnie do rzeki Wisły. Sieć będzie wykonana z rur strukturalnych DN300, l=144,0 mb i DN200 l=15,0 mb. Studzienki rewizyjne DN1000 również z rur strukturalnych, natomiast wpusty deszczowe z osadnikiem zostaną wybudowane z rur betonowych Ø500.
Od komory retencyjnej do węzła T2 istniejący rurociąg przebiega pod sceną amfiteatru. Ze względu na jego kilkakrotne rozszczelnienie i wypływ ścieków na powierzchnię terenu konieczna jest jego wymiana. Rurociąg zostanie wymieniony na długości l=122,0 mb na rury z PE100 DN200 SDR11. Do tego rurociągu zostanie podłączony rurociąg tłoczny z modernizowanej przepompowni P3. Zostanie on wykonany z rur PE100 DN90 SDR11 l=12,0 m. Istniejąca przepompownia ścieków P3 zostanie gruntownie przebudowana. Ponadto projektuje się wymianę zasuw w komorze „Z”.
W związku z budową drogi wraz z uzbrojeniem terenu w ul. Sadowej zajdzie konieczność przeprowadzenia wycinki ok. 34 sztuk drzew (lipy, świerki, jawory, graby i klony).


Janowiec

Budowa przystani w Janowcu będzie polegała na wykonaniu basenu przy wykorzystaniu obecnego zagospodarowania terenu (oczko wodne).
Opracowanie wykonano w oparciu o wybrany wariant lokalizacji przystani zaakceptowany przez:

 

 • Zamawiającego –Przedstawicieli Gminy Janowiec,
 • RZGW - Zarząd Zlewni w Lublinie,
 • Przedstawicieli Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.
Zakres projektu wynika z uzgodnień z Zamawiającym i obejmuje budowę przystani w Janowcu, na lewym brzegu Wisły. Przystań ma powstać w miejscu istniejącego oczka wodnego zlokalizowanego w polu pomiędzy tamą podłużną RL/357-359 a poprzeczką regulacyjną 5/357.
Projektowana przystań będzie przeznaczona na dla wszystkich małych łodzie takich jak łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, bączki, deski surfingowe, otwarte łodzie żaglowe i motorowe oraz małe i średnie kabinowe jachty żaglowo- motorowe i motorowe.
Wstępnie szacuje się, że przystań będzie mogła pomieścić około 30 jednostek pływających.
Według wykonanej dokumentacji geotechnicznej teren lokalizacji przystani jest położony w Małopolskim Przełomie Wisły.

Charakterystyczne elementy inwestycji to:
 
 • Wykonanie basenu przystani, wyprofilowanie i umocnienie skarp;
 • Wykonanie pionowego odcinka nabrzeża umocnionego ścianką szczelną;
 • Ubezpieczenie brzegu Wisły na odcinku o długości 80 m;
 • Wykonanie slipu do wodowania łodzi;
 • Makroniwelacja terenu;
 • Wykonanie elementów komunikacyjnych - ścieżek komunikacyjnych oraz schodów betonowych.
   
Zastosowano dwa rodzaje nabrzeży przystani:
 
 • nabrzeża pionowe (ścianka szczelna) do poziomu 119,50 m n.p.m. wykonane jako podparcie slipu oraz w rejonie cumowania większej jednostki pływającej;
 • nabrzeża skarpowe cumownicze w zakresie rzędnych od 117,5 do 121,0 m n.p.m. będą obsługiwać zmienny poziom wody od 118,4 (SNW) do 120,7 m n.p.m.
 • Brzegi przystani w większości będą ograniczone nabrzeżami skarpowymi o nachyleniu 1:2,5, jedynie północno-zachodni odcinek nabrzeża o długości około 48 m będzie miał ściany pionowe umocnione stalowymi ściankami szczelnymi.
 • W przekroju poprzecznym nabrzeża skarpowego zaprojektowano dwie ścieżki komunikacyjne o szer. 1,0 m, umocnione płytami ażurowymi np. EKO. Ścieżki będą wykonane na rzędnych 119,5 m npm i 121,0 m npm. W miejscach przewidzianych do cumowania prefabrykowana płyta ażurowa będzie zastąpiona blokiem betonowym, w którym osadzony będzie pachoł cumowniczy. W związku z możliwą dużą różnicą wahań wody w Wiśle cumowanie przewidziano na dwóch poziomach: 119,5 m npm i 121,0 m npm.
 • Przekrój odcinka nabrzeża skarpowego od strony basenu przystani (odcinek B-C i F-G) będzie wyglądał następująco: po wykonaniu nasypu podstawa skarpy będzie podparta dwoma materacami siatkowo-kamiennymi o łącznej grubości równej 0,6 m – góra materacy znajdzie się na rzędnej 117,5 m npm. Od strony basenu przystani skarpa będzie umocniona ażurowymi płytami prefabrykowanymi o gr.0,1 m. Płyty będą ułożone na geowłókninie i warstwie podsypki filtracyjnej. Na rzędnej 117,5 m npm blokiem oporowym dla tych płyt będą ułożone wcześniej na dnie materace siatkowo-kamienne, a na rzędnej 119,5 m npm podparciem płyt będą bloki betonowe stanowiące jednocześnie miejsce kotwienia elementu cumowniczego.
Przy zachodnim brzegu przystani przewidziano wykonanie slipu o konstrukcji betonowej umożliwiającego wodowanie łodzi. Slip będzie się łączył z istniejącą drogą zlokalizowaną na budowli regulacyjnej (poprzeczce). Podparty będzie ścianką szczelną z grodzic o długości 6 m (wbitą na głębokość 4 m) z oczepem zakotwionym na poziomie 119,5 m npm.
Skarpy od strony Wisły będą umocnione materacami siatkowo-kamiennymi o wymiarach 5,0 x 2,0 x 0,3 m ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej. Również materacami będzie umocniona korona lewego przyczółka wejścia do przystani. Dodatkowo w tym miejscu przewiduje się zastosowanie biowłókniny. 
 

 FILM PROMOCYJNY