Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Projekt bez tytułu(18).jpg
Foto: canva.com, Projekt bez tytułu(18).jpg

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

q.jpg
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Okres realizacji: 2010 - 2015
 
Całkowita wartość projektu: 18 445 445,00 PLN
 
Wartość dofinansowania: 15 678 628,25 PLN
 
z czego budżet dla Miasta Puławy: 217 240,00 PLN

Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% z Budżetu Państwa.

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.
Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2  Powiatów województwa lubelskiego i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
 
Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości.
 
Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.
 
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).
 
Z terenu Miasta Puławy komputery otrzymają 35 gospodarstwa domowe oraz 2 jednostki podległe Gminie Miasto Puławy.
 
Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego (w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.

Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów (15%).

O udział w projekcie mogły ubiegać się osoby:
  • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
  • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

Od 16 maja prowadzona była rekrutacja uczestników dla projektu, która trwała do 20 czerwca 2011r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogły się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 26 (Tel. 81 888 41 39) oraz do Urzędu Miasta w Puławach pokój 210 (Tel. 81 880 45 53) lub 216 (tel . 81 880 45 43).
 

Obszar projektu:
Gmina Adamów, Gmina i Miasto Annopol, Gmina Borki, Gmina Cyców, Gmina Czemierniki, Gmina Dębowa Kłoda, Gmina Dubienka, Gmina Goraj, Gmina Hańsk, Gmina Hrubieszów, Gmina Jeziorzany, Gmina Kodeń, Gmina Konopnica, Gmina Konstantynów, Gmina i Miasto Krasnobród, Gmina Krzywda, Gmina Kurów, Gmina Leśna Podlaska, Miasto Lublin, Gmina Łabunie, Gmina Łomazy, Gmina Miączyn, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Milanów, Gmina Mircze, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Piszczac, Gmina Podedwórze, Miasto Puławy, Gmina Radzyń Podlaski, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Sawin, Gmina Siedliszcze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gmina Stary Brus, Gmina Telatyn, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Tuczna, Gmina Wierzbica, Miasto Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Wólka, Gmina Żyrzyn, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki.
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka