Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w mieście Puławy

Foto: canva.com,

11 maja 2011 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu systemowego pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w mieście Puławy”

22.jpg22.jpg

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: sierpień 2011 - lipiec 2012

Całkowita wartość projektu: 615 781,86 PLN, w tym:
- płatność z Europejskiego Funduszu Społecznego: 523 414,58 PLN (85,00%),
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 92 367,28 (15,00%).
 

11 maja 2011 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu systemowego pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w mieście Puławy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Miasto Puławy.

Do celów szczegółowych Projektu należą:

 • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania;
 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.


Projektem objęci będą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III wszystkich szkół podstawowych w gminie Miasto Puławy, a zatem 1 359 dzieci (701 uczniów i 658 uczennic).  W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach Projektu, w szkołach podstawowych realizowane będą, m.in.:
 

 •  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, plastycznie, muzyczno-teatralnie, polonistycznie, matematycznie, czytelniczo.

 

W każdej ze szkół zajęcia odbywać się będą z częstotliwością co najmniej raz z tygodniu.
 
Ponadto, w  ramach przedmiotowego projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna, m.in. zakupione zostaną materiały dydaktyczne, laptopy, gry dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt nagłaśniający, magnetofony, meble.

Więcej informacji na temat Programu:  http://efs.lubelskie.pl/front/page/get/264/