Budowa infrastruktury drogowej w Puławach: podpisanie umów

Parking dwupoziomowy w Marinie
Foto: Zasoby UM, Parking dwupoziomowy w Marinie

23 stycznia w naszym urzędzie odbyło się podpisanie umów na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach”, które zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie zawartych umów kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych została wyliczona na 7.691.833,88 zł, co stanowi 95% wartości inwestycji (bez kosztów nadzoru inwestorskiego). Natomiast wartość całego projektu wynosi 8.096.667,24 zł.

W ramach tego projektu Miasto Puławy zrealizuje trzy inwestycje.

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Włostowice w Puławach. Zadanie wykona firma WODGAZ T. I B.Sekita Spółka Jawna.

Zakres obejmuje budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica z rur PVC DN200 o długości 365,65 m, nabudowaniem 15 szt. betonowych studzienek rewizyjnych oraz przebudowę odcinka kanału sanitarnego o długości 29,45 m, wymianie studni rewizyjnej oraz wymianie rurociągu DN160 na DN200 wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w skrzyżowaniu ul. Włostowickiej i ul. Piasecznica (prace prowadzone będą w pasach drogowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach i Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach).

  1. Modernizacja parkingu w Puławskiej Marinie. Zadanie wykona firma STRABAG Sp. z o.o

Prace obejmują uszczelnienie rys w istniejącej konstrukcyjnej płycie stropowej, naprawę podciągu w płycie stropowej, ponowne wykonanie warstw uszczelniających dylatacji w konstrukcyjnej płycie stropowej, wymianę istniejących warstw izolacyjnych i jezdnych na płycie stropowej, wymianę istniejącej warstwy jezdnej na płycie rampy podjazdowej, wymianę istniejącego odwodnienia liniowego na odwodnienie punktowe, wymianę istniejącego muru betonowego balustrady wokół płyty stropowej i wzdłuż płyty rampy podjazdowej na mur żelbetowy, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia

 

  1. Budowa drogi 1KDG-L (łączącą ul. Dęblińską z ul. Zarzecze) wraz z infrastrukturą techniczną, w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o.

W przypadku drogi 1KDG-L stanowić ona będzie połączenie drogowe ul. Dęblińskiej i ul. Zarzecze w Puławach, wzdłuż których znajdują się tereny inwestycyjne. Długość drogi 1KDG-L wynosi ok. 466 mb. Zakłada się, że ulica będzie jednojezdniowa (szerokość w liniach rozgraniczających do 20 m) z jednostronnym chodnikiem oraz ścieżką rowerową wraz z kanałem technologicznym, odwodnieniem i oświetleniem ze sterowaniem z doświetleniem przejść dla pieszych. Kanalizacja deszczowa (opadowa) w ciągu drogi z odprowadzeniem do zbiorników retencyjno-rozsączających lub skrzyni rozsączających.

Na zamówienie części III składają się:

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji, pozwoleń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, zakończone prawomocną decyzją ZRiD oraz pozwoleniem na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;

Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej tj. budowa drogi 1KDG-L, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem ze sterowaniem i kanałem technologicznym zlokalizowane na obszarze osiedla Wólka Profecka pomiędzy ul. Dęblińską a ul. Zarzecze w Puławach oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką - ul. Dęblińską w oparciu o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia zakończenia robót i przystąpienia do użytkowania lub, gdy taki obowiązek wynikać będzie z decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej, uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Maksymalne terminy zakończenia zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Włostowice w Puławach: do 23 czerwca 2024 r.

Modernizacja parkingu w Puławskiej Marinie: do 31 grudnia 2024 r.

Budowa drogi 1KDG-L: do 31 stycznia 2025 r.