Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0uchwala_277.pdf


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki" (skan dokumentu) 

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/PP.6721.1.2.2021.pdf

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/pp.6721.6.4.2022.pdf


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki” - część tekstowa

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/palac-marynki-tekst-planu.pdf

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki” - część graficzna

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/palac-marynki-rysunek-planu.pdf

 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki”

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/palac-marynki-prognoza.pdf