Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej.

Uchwała Nr LI/490/18 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala490.pdf

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej.

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//PP.6721.6.3.2018.pdf (skan dokumentu)

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1867&p1=szczegoly&p2=1775831

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=2044&action=details&document_id=2009270