Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"

Uchwała Nr XXXIII/329/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1768&action=details&document_id=1670912


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1763&action=details&document_id=1683342


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1958&action=details&document_id=1875402


Tekst Planu 

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/kosciuszki5-uchwala-projekt-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf


Rysunek planu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/kosciuszki5-rysunek-projekt-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf 


Prognoza oddziaływania na środowisko

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/kosciuszki5-pons-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf 


Uzasadnienie 

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/kosciuszki5-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf