Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie specjalistycznych dyżurów psychologa i prawnika dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Załączniki do artykułu