Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

fundusze.png
fundusze.png

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 296 z dnia 07 marca 2023 r.

Okres realizacji zadania: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie: 220.800,00 zł

Całkowita wartość zadania:  225.216,00 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2022 r. do Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowane są zadania
w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi. Zadanie jest realizowane poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały. W przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach wymienionych powyżej, istnieje możliwość zrealizowania opieki w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.


Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 340 z dnia 07 marca 2023 r.

Okres realizacji zadania: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie:  193.200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 197.064,00 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2023 r. do Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane są zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi. Zadanie jest realizowane poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, w innym wskazanym miejscu przez uczestnika Programu lub Realizatora, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały. W przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach wymienionych powyżej, istnieje możliwość zrealizowania opieki w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.