Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Flaga i godło Polski
Flaga i godło Polski

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarnościowy

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarnościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Nazwa zadania: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 231 z dnia 19 lutego 2024 r.

Okres realizacji zadania: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dofinansowanie na realizację zadania: 223.650,00 zł

Całkowita wartość zadania wraz z kosztami obsługi Programu:  228.123,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym: w czynnościach samoobsługowych, w utrzymaniu higieny osobistej; w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;  w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania oraz w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).