Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

grafika przedstawia logo funduszu solidarnościowego: flagę i orła w koronie
grafika przedstawia logo funduszu solidarnościowego: flagę i orła w koronie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nazwa zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 185 z dnia 27 lutego 2023 r.

Okres realizacji zadania: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie: 187.272,00 zł

Całkowita wartość zadania:  187.272,00 zł

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są:

 1.  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

W ramach Programu planowane jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla:

 • 3 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która:

 1. posiada orzeczenie o którym mowa w § 5 ust. 1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
 2. mieszka na terenie miasta Puławy;
 3. jest zagrożona wykluczeniem społecznym poprzez brak możliwości zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, brak możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, czy też samotne zamieszkiwanie;
 4. złoży we wskazanym terminie dokumenty rekrutacyjne: 
 1. kartę zgłoszeniową do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 stanowiącą załącznik nr 7 do Programu – Plik WORD; Plik PDF;
 2. klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej stanowiącej załącznik nr 12 do Programu –Plik WORD; Plik PDF;
 3. oświadczenie uczestnika Programu stanowiące załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 – Plik WORD; Plik PDF;
 4. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem.


Wzory formularzy rekrutacyjnych można również otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, pokój nr 16.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy w sekretariacie (pokój  nr 27) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dokumenty rekrutacyjne do Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2023” lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym  MOPS lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera (dzień wpływu dokumentów do Ośrodka jest dniem przyjęcia dokumentów w sekretariacie Ośrodka) w terminie od 15.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

Dokumenty tj. karta zgłoszeniowa i oświadczenie muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego dziecka lub osoby niepełnosprawnej.


Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń.

 

W terminie od 27.03.2023 r. do 28.03.2023 r. prowadzona będzie weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym (analiza złożonych dokumentów) oraz pod względem kryteriów określonych w Regulaminie. W ten sposób zostanie wyłoniona lista zakwalifikowanych uczestników oraz lista rezerwowa.


Do uczestnictwa w Programie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji. W przypadku Kandydatów posiadających taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz indywidualna sytuacja osób ubiegających się o usługi asystenckie.

 

Osoby z listy rezerwowej danej grupy docelowej mogą zostać zaproszone do udziału w Programie według pozycji zajmowanej na liście rezerwowej w trakcie jego trwania w przypadku rezygnacji, skreślenia osoby z uczestnictwa lub pojawienia się możliwości zakwalifikowania większej niż zakładana liczba osób.

 

O zakwalifikowaniu do Programu osoby zostaną powiadomione przez komisję rekrutacyjną telefonicznie oraz pisemnie w terminie 5 dni od dnia dokonania wyboru Uczestnika przez Komisję Rekrutacyjną.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu ogłoszonego naboru do Programu.

 

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’ – edycja 2023 znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’ – edycja 2023.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’ – edycja 2023 (dokument w formacie PDF)

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, (Dokument w formacie MS WORD)

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, (Dokument w formacie PDF)

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Pani Magdalena Beda, tel. 81 458 62 07;
 • Pani Marlena Turlewicz, tel. 81 458 69 79;
 • Pani Agnieszka Danilczuk, tel. 81 458 69 79.