Program Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023 - Edycja 2023

fundusze.png
fundusze.png

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa w 2023r.

Na podstawie umowy nr 605 z dnia 16 marca 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwałą nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą ww. uchwałę.

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania: 780.200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 936.200,00 zł

Opis zadania:  Środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczone zostaną na dofinansowanie trzech działań miasta polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w mieście dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.