Program „Opieka 75+” na rok 2022.

uslugi opiekuńcze - logo.jpg
Foto: UM Puławy, uslugi opiekuńcze - logo.jpg

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy „Usługi opiekuńcze” na rok 2022, realizowanego w ramach Programu Ministra i Polityki społecznej „Opieka 75+” na rok 2022.

Na podstawie umowy nr 1252 z dnia 12 maja 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy „Usługi opiekuńcze” na rok 2022, realizowanego w ramach Programu Ministra i Polityki społecznej „Opieka 75+” na rok 2022.

Nazwa zadania: „Usługi opiekuńcze” na rok 2022 realizowane w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2022.

Wartość dofinansowania: 417.037,50 zł

Całkowita wartość zadania: 834 075,00 zł

Opis zadania:  Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi w rozumieniu art. 6 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, a także dla osób pozostających w rodzinie w wieku 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022;
  2.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w 2021 roku usługi te nie były świadczone (osoby nowe);
  3.  dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2022 r.