Program asystent rodziny na rok 2022

fundusze.png
Foto: Zasoby UM, fundusze.png

Na podstawie umowy nr 2280 z dnia 12 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznane zostały środki finansowe z Funduszu Pracy. 

Nazwa Programu: „Program asystent rodziny na rok 2022”

Nazwa zadania: umowa w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”

Wartość dofinansowania: 12.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 12.000,00 zł

Opis zadania:  Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadania asystenta rodziny polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Umowa zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 3000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2022 r.