Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.)

podtsawy prawne.jpg
podtsawy prawne.jpg

Załączniki do artykułu