Zbieranie deszczówki - nabór wniosków

deszczówka.jpg
Foto: odimovpavel/Adobe Stock, deszczówka.jpg

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy polegających na wykonaniu systemów do zbierania i wykorzystywania wody opadowej i roztopowej w miejscu jej powstania.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 5 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy” przyjęty Uchwałą nr XL/377/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 367 z dnia 17 stycznia 2022 r.).

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie naboru:

- pisemnie na formularzu, według załączonego wzoru,

- z kompletem wymaganych załączników tj. oświadczeniem potwierdzającym prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością, zgodami wszystkich współwłaścicieli, dokumentacją zadania określającą jej zakres rzeczowo–finansowy.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Dotacja na ochronę wód będzie udzielana w wysokości 50% kosztów realizacji zadania nie więcej niż 3000 zł. Zadanie może zostać rozpoczęte przed datą złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dotacja obejmie koszty:

- wykonania robót budowlano-montażowych;

- zakupu materiałów;

- sporządzenia dokumentacji projektowej i powykonawczej.

Regulamin oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 60 32, 81 458 61 30.