Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej

Czwartego kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do opiniowania projekty dwóch programów ochrony powietrza (POP-ów) realizowanych w województwie lubelskim – w Aglomeracji Lubelskiej i – oddzielnie – strefie lubelskiej. Projekty stanowią aktualizację dokumentów przyjętych w 2020 r. Zostały one opracowane w związku z odnotowaniem w strefach przekroczenia normy jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone w terminie do 11 maja 2023 r.:

  • pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (na formularzu do pobrania poniżej),
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

 

Treść obwieszczenia oraz projekty ww. dokumentów znajdują się pod adresem strony:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&action=details&document_id=1873936