Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) oraz realizacji obowiązku informacyjnego na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Puławach jest Komendant Straży Miejskiej w Puławach, adres: 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: straz.miejska@um.pulawy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Puławach możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Ponadto Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo do żądania od Komendanta Straży:

- dostępu do danych osobowych,
- uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych
- usunięcia danych osobowych,
- czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Komendant Straży Miejskiej
w Puławach
(-) Grzegorz Surowiecki