Klauzula informacyjna dot. monitoringu miejskiego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Puławach jest Komendant Straży Miejskiej w Puławach, adres: 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: straz.miejska@um.pulawy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Puławach możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 10, art. 10a oraz art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).
  2) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 4. Informuję również, że rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega jedynie obraz bez dźwięku oraz, że system monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 5. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach, które świadczy na rzecz administratora obsługę systemu monitoringu na mocy zawartych umów.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, min. Policja, Prokuratura, Straż Pożarna i inne organy prowadzące postępowania w celu wykrycia sprawcy zdarzenia.
 7. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a po upływie tego okresu będą usuwany automatycznie. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator podjął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniom zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w sytuacji, jeżeli mogłoby to powodować:

− ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
− utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
− utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
− zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
− zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
− istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych. 

11. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym, służącym realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli.

Komendant Straży Miejskiej w Puławach
(-) Grzegorz Surowiecki