Mandat

mandat (3).jpg
mandat (3).jpg

Jeżeli popełniłeś wykroczenie to funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do nałożenia na Ciebie grzywny w drodze mandatu karnego.

Oczywiście każdy z nas ma prawo nie zgodzić się z oceną funkcjonariusza, co do okoliczności popełnienia wykroczenia.

W takim przypadku zgodnie z przepisami „Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia” osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.

Jeżeli sprawca wykroczenia skorzysta z tego prawa to wtedy funkcjonariusz Straży sporządzi stosowną dokumentację i skieruje wniosek o ukaranie do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego.

Trzeba się jednak liczyć z tym, że w razie uznania winy sprawcy, będzie on zmuszony pokryć także koszty postępowania sądowego.

Rodzaje mandatów karnych

Możemy wyróżnić trzy rodzaje mandatów karnych:

  • Kredytowany- staje się prawomocny z chwilą podpisania i przyjęcia go przez ukaranego   (art. 98 § 3 K.p.o.w).
  • Gotówkowy- staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją  nałożył (art. 98 § 2 K.p.o.w).
  • Zaoczny- staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie (art. 98 § 5 K.p.o.w).

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość grzywny

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 500 złotych.

W przypadku zbiegu przepisów ustawy - do 1000 złotych.

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.03.208.2026 z późn. zm., zwany taryfikatorem.