Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne PRDPP

Foto: pixabay,

14 marca 2022 roku o godz. 13.00 odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji następujących projektów uchwał Rady Miasta Puławy:

- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy,

- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 dla miasta Puławy.

W nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 roku do godz. 10.00 organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów uchwał do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do posiedzenia: pulawy.eu/spotkanie

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe

Załączniki do artykułu