Nabór na stanowisko dyrektora MOSiR

Zdjęcie prezentujące oświetloną w nocy halę Grupa Azoty Arena
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie prezentujące oświetloną w nocy halę Grupa Azoty Arena

Prezydent Miasta Puławy ogłasza konkurs na wolne od 1 września 2023 r. stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. organizowanie działalności jednostki oraz efektywne gospodarowanie mieniem
  jednostki;
 3. współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań jednostki z organami gminy,
  właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i innymi jednostkami
  zewnętrznymi;
 4. kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej
  prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego jednostki i sprawozdań,
  dysponowanie środkami określonymi w planie w sposób określony w ustawie o finansach
  publicznych,
 5. prowadzenie polityki kadrowej.


Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawnicze, ekonomiczne, z zakresu
  zarządzania i marketingu, wychowania fizycznego, turystyki;
 3. co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku
  kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (w tym miejscu).