Obwieszczenie o konsultacjach społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy

Widok na Urząd Miasta Puławy
Foto: Daniel Krawczyk, Widok na Urząd Miasta Puławy

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miasta Puławy  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy.

Na podstawie  art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), w związku z Zarządzeniem Nr A/163/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.

Prezydent Miasta Puławy ogłasza   konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puławy. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

*Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z § 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 28 września 2023 r. do 27  października 2023 r.  w następujących formach: zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej; zbierania uwag ustnych; spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy  wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy , udostępnione będą w okresie od 28 września 2023 r. do 27 października 2023 r.  

  1. w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pokój 208 (II piętro) od
     poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
  2. w wersji elektronicznej na stronie miasta: https://www.pulawy.eu/ w zakładce rewitalizacja miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznych:  https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/?id=6 w zakładce: konsultacje społeczne.

Otwarte spotkanie  dla interesariuszy rewitalizacji w sprawie omówienia projektu uchwały  – w dniu 12.10. 2023 r. o godz. 1600w Urzędzie  Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, sala konferencyjna na parterze budynku.

Uwagi do projektu uchwały, można składać w okresie: od 28 września 2023 r. do 27  października 2023 r.  na formularzu konsultacyjnym w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta w Puławach, pokój 208  oraz na stronie internetowej miasta: https://www.pulawy.eu/ w zakładce rewitalizacja miasta lub  https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/?id=6 w zakładce: konsultacje społeczne.

Wypełnione formularze można również  dostarczyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekty@um.pulawy.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
  3. osobiście do Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30;
  4. podczas otwartego spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 12.10.2023 r. o godz. 1600;
  5. za pośrednictwem elektronicznej wersji formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/pulawy_formularz_uwag_or_oz

Ponadto w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Miasta Puławy https://ankieta.deltapartner.org.pl/pulawy_ankieta_gpr 
Ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów. Po kliknięciu w grafikę zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety dotyczącej odpowiednich podobszarów rewitalizacji Miasta Puławy.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Miasta Puławy w zakładce rewitalizacja miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce konsultacje społeczne.

 

Puławy, dnia 18.09.2023 r.                                                      Prezydent Miasta Puławy

                                                                                              /-/ mgr. inż. Paweł Maj