Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Puławy

Wykonując uchwałę nr XXXVI/342/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego, Prezydent Miasta Puławy przekazuje następujące projekty uchwał Rady Miasta Puławy

- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy,

- w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 dla miasta Puławy.

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów uchwał do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 roku do godz. 10.00.

Pismo Prezydenta Miasta Puławy

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy

 

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 dla miasta Puławy – link

 

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – link