Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: nowe środki dla Puław

Foto: Zasoby UM,

Dwie nowe inwestycje drogowe będą mogły być zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Projekt „Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 w Puławach” uzyskał 3 962 700,68 zł dofinansowania (całość projektu, 6 604 501,14 zł, wkład własny: 2 641 800,46 zł, 60%)
  • Projekt „Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8” uzyskał 1 679 571,37 zł dofinansowania (całość projektu 2 799 285,63 zł, wkład własny: 1 119 714,26 60%)

Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych

Kontynuacja  budowy  drogi  w południowej części Puław jest  niezbędna do obsługi wciąż intensywnie  budującego się osiedla  mieszkaniowego. Jest kontynuacją  tworzonego nowego połączenia  dzielnicy z pozostałą częścią miasta odbarczającego ul. Włostowicką oraz stanowi kontynuację tworzenia bezpiecznych stref zamieszkania. Realizacja zadania jest odpowiedzią na pilne potrzeby mieszkańców. Brak  bezpiecznej drogi   stanowi barierę  w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Przyjęte rozwiązania zapewnią wszystkim użytkownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa poprzez  segregację ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów, nowoczesne energooszczędne oświetlenie oraz prawidłowe odwodnienie. Rozwiązania przyjęte dla planowanej  drogi są zgodne z tymi, które zostały wykonane na pozostałych drogach w tym obszarze. Całość zostanie oznakowana poprzez zastosowanie znaków poziomych i pionowych w sposób czytelny w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa uczestników ruchu zarówno pieszego, samochodowego i rowerowego. Termin realizacji zadania 05.2024 - 10.2025

Budowa drogi w ul. Powiśle

Zadanie polega na budowie drogi w ul.  Powiśle nr 107607L od km 0 + 521,70 do km 0 + 916,80 (dokończenie brakującego odcinka). Kilometraż roboczy od km 0+000,00 do km 0+395,55. Zgodnie z warunkami ZDW Lublin skrzyżowanie/zjazd z ul. Powiśle w drogę wojew. nr 824, ul. Włostowicka w m. Puławy wymaga  przebudowy, likwidacji istniejącej zatoki autob. i budowy/przesunięcia zatoki autob. w km 15+620 (str. prawa). Budowa drogi obejmuje usunięcie punktowych kolizji energetycznych, teletechnicznych, przebudowę 3 przyłączy gazowych. Budowa będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach - jednostkę organizacyjną Miasta Puławy

Realizacja ostatniego odcinka ul. Powiśla poprawi jakość życia mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo. Brak  bezpiecznej drogi stanowi barierę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Przyjęte rozwiązania zapewnią wszystkim użytkownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa poprzez segregację ruchu pojazdów i pieszych oraz oświetlenie. Mieszkańcy od kilkudziesięciu lat zabiegają o budowę drogi. Teren przy ulicy zamieszkują przede wszystkim osoby starsze. Realizacja wnioskowanego do budowy odcinka drogi zapewni jednorodność elementów drogi w odniesieniu do całej jej długości. Ponadto, poprawi się również dostępność terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i  zachęci inwestorów do inwestowania na tym terenie.  Termin realizacji zadania 06.2024 - 11.2024