Dyżury wakacyjne w miejskich placówkach w 2023 roku

Dyżury wakacyjne w miejskich placówkach w 2023 roku
Foto: canva.com, Dyżury wakacyjne w miejskich placówkach w 2023 roku

Poniżej znajdują się informacje dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy w okresie lipiec –sierpień 2023 r.

Harmonogram dyżurów oraz karta zgłoszenia dziecka znajdują się w załącznikach.

Zasady ogólne organizacji dyżurów:
1.   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

2.    Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Puławy  zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.

3.    Ze względu na organizację  pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.

4.    Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny pracują/pracuje i w tym czasie nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach na dyżur wakacyjny może zostać przyjęte dziecko którego oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny, nie spełniają/nie spełnia warunku, o którym mowa w punkcie 4. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

6.    Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

 

Przyjęcia na dyżur:
1.   Rodzice/opiekunowie prawni składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenie na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia do dwóch wybranych placówek.

2.   Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły, na stronach internetowych placówek oraz poniżej.

3.   Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w terminie od 8 do 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu karty do placówki). Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

4.   Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2023 r.

5.   Rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/ opiekun prawny potwierdza pisemnie uczęszczanie dziecka na dyżur wakacyjny w terminie 5 dni od podania informacji o zakwalifikowaniu dziecka, tj. do 13 czerwca 2023 r.

6.   W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić niezwłocznie, nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.

Rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/ opiekun prawny ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu dyżurnym, do którego dziecko zostało zgłoszone.